WYBIERZ JĘZYK:

dr Sylwia Bródka

adiunkt

Instytut Geografii Fizycznej
i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
Pokój 320
Telefon: +48 61 829 62 40
E-mail: brodka@amu.edu.pl
Godziny dyżurów: wtorek 12:00-14:00


Wykształcenie:

 • 1995 - magister Geografii, specjalność Kształtowanie i Ochrona środowiska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • 2002 - doktor nauk o Ziemi, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • 2008 - studia podyplomowe na kierunku Urbanistyka i Gospodarka Przestrzenna, Politechnika Warszawska.

Problematyka badawcza:

 • teoria i metodologia ocen środowiska przyrodniczego,
 • prognozowanie oddziaływania na środowisko,
 • przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej,
 • geoekologia turystyki i rekreacji.

Pełnione funkcje:

 • na UAM:
 • członek Rady Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego,
 • członek Komisji Programowej ds. kierunku studiów Zarządzanie środowiskiem, Geografia oraz Geografia, specjalność Kształtowanie środowiska przyrodniczego,
 • członek Komisji ds. Krajowych Ram Kwalifikacji dla kierunku studiów Geografia, specjalność Kształtowanie środowiska przyrodniczego,
 • opiekun roku na kierunku Geografia, specjalność Kształtowanie środowiska przyrodniczego.
 • poza UAM:
 • członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Poznaniu,
 • członek Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu.

Udział w badaniach naukowych i grantach:

1. Projekt pt.: Unikatowy absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego poprzez proinnowacyjne kształcenie, w zakresie tworzenia i wdrażania platformy e-learningowej, realizowany w ramach Europejskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w latach 2010-2015 przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykonawca projektu,
2. Projekt badawczo-wdrożeniowy pt.: Funkcjonowanie i kierunki rozwoju aglomeracji poznańskiej, realizowany przez Konsorcjum Badań nad Aglomeracją Poznańską oraz Centrum Badań Metropolitarnych UAM, wykonawca projektu, projekt realizowany w latach 2008-2013,
3. Projekt badawczy własny MNiSW nr N305 012 32/0767 pt.: Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, kierownik projektu, projekt realizowany w latach 2008-2009,
4. Projekt badawczy MNiSW nr P04E 018 18 pt.: Zmiany przestrzeni rekreacyjnej wybranych miast Wielkopolski w latach 1975-2000”, wykonawca projektu, projekt realizowany w latach 2000-2003,
5. Polsko-niemiecki projekt badawczy pt.: Zasady ekorozwoju Zielonej Wstęgi Odra-Nysa, wykonawca projektu, projekt realizowany w latach 1996-1999, finansowany przez WWF-Polska.