WYBIERZ JĘZYK:

prof. UAM dr hab. Andrzej Macias

Kierownik Zakładu Ekologii Krajobrazu

Instytut Geografii Fizycznej
i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
Pokój 322
Telefon: +48 61 829 62 41
E-mail: macias@amu.edu.pl
Godziny dyżurów: piątek 9:00 - 10:00


Wykształcenie:

 • 1989 - magister Geografii, specjalność Kształtowanie i Ochrona środowiska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • 1999 - doktor nauk o Ziemi, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • 2009 - doktor habilitowany nauk o Ziemi, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • 2011 - profesor UAM.

 Problematyka badawcza:

 • obieg materii i energii w ekosystemach,
 • ekologia miasta,
 • przyrodnicze podstawy gospodarowania,
 • stan i zagrożenia środowiska przyrodniczego.

Pełnione funkcje:

 • na UAM:
 • Prodziekan ds. studiów stacjonarnych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych,
 • Członek Rady Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego,
 • Przewodniczący Komisji Wydziałowej ds. Jakości Kształcenia,
 • Członek Komisji Programowej ds. kierunku Geografia, specjalność Kształtowanie środowiska przyrodniczego oraz kierunku Zarządzanie środowiskiem.
 • poza UAM:
 • Sekretarz techniczny Komisji Ochrony Środowiska Oddziału Poznańskiego PAN;
 • Członek Zarządu Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu, od 2005 – Skarbnik tej organizacji;
 • Członek Sądu konkursowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego na najlepszą pracę magisterską z zakresu geografii;
 • Członek Komisji Rewizyjnej poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego;
 • Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Udział w badaniach naukowych i grantach:

1. Projekt pt.: Unikatowy absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego poprzez proinnowacyjne kształcenie, w zakresie tworzenia i wdrażania platformy e-learningowej, realizowany w ramach Europejskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w latach 2010-2015 przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykonawca projektu,
2. Projekt badawczy MNiSW nr N305 022340 pt. „Podatność lasów na antropopresję na obszarze Wielkopolski”, kierownik projektu, projekt realizowany w latach 2010-2011,
3. Projekt badawczy MNiSW nr N305 012 32/0767 pt.: Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, wykonawca projektu, projekt realizowany w latach 2008-2009,
4. Projekt badawczy KBN PBZ nr 011 09 pt. „Synergiczna polityka strukturalnych przekształceń i podtrzymywalnego rozwoju gospodarki Poznania” wykonawca projektu,  projekt realizowany w latach 1998-1999,
5. Polsko-niemiecki projekt badawczy pt.: Zasady ekorozwoju Zielonej Wstęgi Odra-Nysa, wykonawca projektu, projekt realizowany w latach 1996-1999, finansowany przez WWF-Polska,
6. Projekt badawczy KBN PBZ nr 4807 pt. Określenie warunków rozwoju zachodnich obszarów przygranicznych Polski na przykładzie województwa gorzowskiego, wykonawca projektu,  projekt realizowany w latach 1996-1997,
7. Projekt badawczy KBN nr 0394/P-2/93/04 pt. Sterowanie gospodarką przestrzenną w układzie lokalnym, wykonawca projektu,  projekt realizowany w latach 1995-1996.