WYBIERZ JĘZYK:

dr Marta Kubacka - publikacje

Publikacje:

1. Markuszewska I., KUBACKA M., 2017 - Does organic farming (OF) work in favour of protecting the natural environment? A case study from Poland, Land Use Policy, 67: 498-507

http://www-1sciencedirect-1com-1028424qj0e94.han.amu.edu.pl/science/article/pii/S0264837716303532?via%3Dihub

2. KUBACKA M., Bródka S., Macias A., 2016 -  Selecting agri-environmental indicators for monitoring and assessment of environmental management in the example of landscape parks in Poland, Ecological Indicators, 71: 377-387

http://www.sciencedirect.com.elseviersdfreedomcollection-landusepolicy.bu-169.bu.amu.edu.pl/science/article/pii/S1470160X1630396X

3. KUBACKA M., Macias A., 2016 – The functioning of Natura 2000 areas in the opinion of different groups from the local community. A Case Study from Poland, Society&Natural Resources29(10):1186-1197

http://bu-169.bu.amu.edu.pl/han/WebofScience/www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08941920.2016.1144839?journalCode=usnr20#.V6HqHNSLTDc

4. KUBACKA M., 2015 -  Gospodarowanie środowiskiem na obszarach cennych przyrodniczo na przykładzie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, Zakład Graficzny UAM, pp.180

http://hdl.handle.net/10593/10872

5. KUBACKA M., 2015 – Stopień zaawansowania opracowań planistyczno-strategicznych dla parków krajobrazowych na przykładzie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, Zeszyt 21(23):32-45

http://www.old.zpkww.pl/zalaczniki/biuletyn/bpkw2015.pdf

6. Macias A., KUBACKA M., 2015 -  Rola kartowania sozologicznego i baz danych SOZO w badaniach krajobrazowych na poziomie lokalnym, Problemy Ekologii Krajobrazu: Tom XXXIX: 87-94

7. KUBACKA M., 2013 – Geoinformacyjny system wspomagania decyzji przestrzennych dla rolnictwa w Sierakowskim Parku Krajobrazowym. [W:] Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, Krąż K. (red.), Instytut Geografii i Gospodarki  Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

8. KUBACKA M. 2012 -  The role of local association of communes in environmental management system: selected case studies in Wielkopolska region, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 21(5): 1287-1293

http://www.pjoes.com/pdf/21.5/Pol.J.Environ.Stud.Vol.21.No.5.1287-1293.pdf

9. KUBACKA M., 2012 -  The analysis of DPSIR model to study the state of environment at the example of Sierakowski Landscape Park. Problems of Landscape Ecology, t. 33:107-114

10. Macias A., DRYJER M., 2010 - Forest cover dynamics in the city of Poznań from 1830 to 2004. Quaestiones Geographicae 29:47-57

http://geoinfo.amu.edu.pl/qg/archives/2010/QG293_047-57_Macias.pdf