WYBIERZ JĘZYK:

dr Marta Kubacka

adiunkt

Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań

Pokój 330

Telefon: +48 61 829 62 46

E-mail: marta.kubacka@amu.edu.pl

Godziny dyżurów: środa 10:30-11:30

Wykształcenie:

  • 2010 - magister Geografii, specjalność Kształtowanie i Ochrona środowiska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • 2012 - studia podyplomowe na kierunku Geoinformacja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • 2014 - doktor nauk o Ziemi, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Problematyka badawcza:

  • gospodarowanie na obszarach cennych przyrodniczo,
  • funkcjonowanie obszarów chronionych w Polsce i Europie,
  • GIS w ochronie i kształtowaniu środowiska przyrodniczego,
  • System Wspomagania Decyzji Przestrzennych.

Pełnione funkcje:

  • na UAM:
  • członek Centrum – Uniwersytecki Park Historii Ziemi,
  • wiceprzewodnicząca Wydziałowej Komisji Ekonomicznej Doktorantów na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych.

Udział w badaniach naukowych i grantach:

1. Projekt  w ramach umowy międzynarodowej  o współpracy naukowej i naukowo - technicznej między Polską a Austrią na lata 2012-2014 (nr umowy: 014/2012/2013/2014/8562/R 1 2/R1 4). Temat projektu: Uwarunkowania transformacji zieleni miejskiej i terenów otwartych w regionach zurbanizowanych. Studium porównawcze Poznania i Salzburga.