WYBIERZ JĘZYK:

dr Iwona Markuszewska - publikacje

Monografie naukowe:

Autorstwo:

Wpływ zagłębień pomarglowych na kształtowanie krajobrazu rolniczego wybranych fragmentów Wysoczyzny Kaliskiej w ostatnim stuleciu.

1. Bródka S., Markuszewska I. 2008 - 45 lat geografii fizycznej kompleksowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 141.
2. Markuszewska I. 2006 - Wpływ zagłębień pomarglowych na kształtowanie krajobrazu rolniczego wybranych fragmentów Wysoczyzny Kaliskiej w ostatnim stuleciu. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 136.
Redakcja lub współredakcja:
1. Mazgajski A., Markuszewska I. (red.)  2010 – Implementation of landscape ecological knowledge In practice. The Problem sof Landscape Ecology, v. 28, Wydawnictwo Naukowe UAM, Warszawa-Poznań: 277.
2. Bródka S., Markuszewska I. (red.) 2009 - Problemy środowiska przyrodniczego terenów poprzemysłowych. Problemy ekologii krajobrazu, t. 24, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań: 205.

 


Artykuły i rozdziały w monografiach:

1. Markuszewska I. 2013 – Land consolidation as an instrument of shaping the agrarian structure in Poland: a case study of the Wielkopolskie and Dolnośląskie Voivodeships. Quaestiones Geographicae, v. 32 (3): 53-67.
2. Markuszewska I. 2013 - Changes of agricultural landscape pattern – non-natural driving forces analyzing based on the North-Western Region of Poland. Quaestiones Geographicae, v. 32 (1): 5-14.
3. Markuszewska I. 2012 – Plany urządzeniowo-rolne gmin jako narzędzie planowania prac scaleniowych. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 33: 235-244.
4. Markuszewska I. 2012 – Wpływ czynników pozaprzyrodniczych na zmiany struktury krajobrazu rolniczego Regionu Północno-Zachodniego w ostatnim dwudziestoleciu. Badania Fizjograficzne,  nr 63A: 121-138.
5. Mizgajski A., Bródka S., Fagiewicz K., Kijowska J., Łowicki D.,  Markuszewska I., Poniży L. 2010 – Natural conditions as a premise for the development of the Poznań urbanised area. Problemy ekologii krajobrazu, t. 28: 91-100.
6. Bródka S., Łowicki D., Markuszewska I. 2010 – Wykorzystanie powierzchni ziemi, [W:] Mizgajski A. (red.): Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 12-41.
7. Bródka S., Markuszewska I., Łowicki D. 2010 – Przyrodnicza waloryzacja zmian użytkowania ziemi w aglomeracji poznańskiej. [W]: Obszary metropolitarne we współczesnym środowisku geograficznym, t.1:119-138.
8. Bródka S., Markuszewska I., Łowicki D. 2010 – Powierzchnia ziem. [W]: Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej, Mizgajski A. (red.). Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, nr 2, Bogucki Wydawnictwo Naukowe:12-41.
9. Markuszewska. I. 2009 – Wpływ działalności człowieka na ekosystem rolniczy Wysoczyzny Kaliskiej. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, t. 12, Sosnowiec: 224-232.
10.  Markuszewska I. 2009 – Możliwości i ograniczenia zagospodarowania nieużytków poprzemysłowych. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 24, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań: 17-24.
11. Markuszewska I. 2008 - Struktura funkcjonalno-przestrzenna miast muzułmańskich w Maroku. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 22, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań: 199-210.
12. Markuszewska I. 2008 - Założenia pałacowo-parkowe okolic Krotoszyna i Koźmina Wielkopolskiego – analiza wybranych przykładów. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, nr 59: 133-142.
13. Bródka S., Markuszewska I. 2008 - Zmiany użytkowania terenu w strefie podmiejskiej Poznania. [W:] T. Kaczmarek, A. Mizgajski (red.): Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 159-176.
14. Markuszewska I. 2008 - Przepisy prawne o terenach pogórniczych dla potrzeb ich rekultywacji i zagospodarowania. [W:] A. Zaręba, D. Chylińska (red.): Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław: 239-246.
15. Markuszewska I. 2007 - Zagłębienia poeksploatacyjne gliny (tzw. zagłębienia pomarglowe) w południowo-wschodniej Wielkopolsce jako unikatowy element krajobrazu rolniczego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, nr 63(5), Polska Akademia Nauk, Kraków: 74-81.
16. Markuszewska I. 2007 - Regeneracja krajobrazu po eksploatacji surowców ilastych ceramiki budowlanej w Wielkopolsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 133, Zielona Góra: 289-300.
17. Markuszewska I. 2007 - Wpływ eksploatacji kruszywa naturalnego na zmiany krajobrazu doliny Warty w okolicach Poznania. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, t. 7, Sosnowiec: 351-359.
18. Markuszewska I. 2007 - Funkcjonowanie oraz zagospodarowanie obszarów poprzemysłowych związanych z eksploatacją surowców ilastych ceramiki budowlanej. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, t. 6, Sosnowiec: 115-125.
19. Markuszewska I. 2006 - Antropogeniczne formy poeksploatacyjne w krajobrazie południowej Wielkopolski. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 16, Lublin: 445-450.
20. Markuszewska I. 2006 - Funkcjonowanie zagłębień pomarglowych Wysoczyzny Kaliskiej w aspekcie przemian środowiska geograficznego w ostatnim stuleciu. [W:] A. Kostrzewski, J. Czerniawska (red.): Przemiany środowiska geograficznego Polski północno-zachodniej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 237-243.
21. Markuszewska I. 2006 - Degradacja, rekultywacja i naturalizacja jako główne procesy kształtujące obszary poeksploatacyjne. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 15, Słupsk: 200-205.
22. Markuszewska I. 2005 - Zmiany powierzchni leśnej Wysoczyzny Kaliskiej w kontekście analizy struktury krajobrazu. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A: Geografia Fizyczna, nr 56, Poznań: 93-106.
23. Markuszewska I. 2004 - Zastosowanie modelu płatów i korytarzy w aspekcie zmian krajobrazu rolniczego. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 14., Warszawa: 113-118.
24. Markuszewska I., Cichocki P. 2004 - Rola hydrotopów w krajobrazie rolniczym południowo-wschodniej Wielkopolski. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 13, Gdańsk: 209-212.
25. Bródka S., Markuszewska I. 2004: Turystyka na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego, [W]: Kostrzewski A. (red.): Funkcjonowanie geoekosystemu Polski w warunkach zmiany klimatu i różnokierunkowej antropopresji, Materiały XV Sympozjum ZMŚP, Międzyzdroje:12-16.
26. Markuszewska I. 2003 - Wpływ zagłębień antropogenicznych na mały obieg wody w agroekosystemie na obszarze południowo-wschodniej Wielkopolski. [W]: A. Kostrzewski, J. Szpikowski (red.): Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. t. 3, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 345-352.
27. Markuszewska I. 2002 - Wpływ antropogenicznych i naturalnych procesów na zmiany krajobrazowe obszarów poeksploatacyjnych na podstawie analizy nieczynnych wyrobisk surowców ilastych (Krotoszyn, Biadki). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A: Geografia Fizyczna, nr 53, Poznań: 103-116.
28. Markuszewska I. 2001- Funkcjonowanie i znaczenie śródpolnych „oczek” wodnych w krajobrazie rolniczym (okolice Krotoszyna). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A: Geografia Fizyczną, nr 52, Poznań: 79-98.


Inne publikacje:

1. Konsultant naukowy i współautor komentarza do 18 arkuszy mapy sozologicznej Polski w skali 1:50 000
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2002: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz N-33-104-C Bierzwnik. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2002: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz N-33-104-A Recz. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2003: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz N-33-142-D Czempiń. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2003: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz M-33-12-D Nw. Skalmierzyce. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2003: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz M-33-24-B Ostrów Wlkp. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2003: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz M-33-12-C Raszków. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2004: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz N-34-133-A Golina. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2004: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz N-33-94-D Jastrowie. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2004: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz N-33-121-C Kleczew. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2004: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz N-34-133-B Konin. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2004: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz N-33-106-B Krajenka. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2004: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz N-33-94-B Okonek. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2004: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz N-33-94-C Sypniewo. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2004: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz N-34-121-D Ślesin. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2004: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz N-34-133-D Tuliszków. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2004: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz N-33-107-A Wysoka. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2004: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz N-33-89-B Tanowo. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2004: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz N-33-113-D Mieszkowice. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2004: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz N-33-113-A Cedynia.  Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Bródka S., Markuszewska I., Matuszyńska I., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz M-34-44-C Sandomierz. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Bródka S., Markuszewska I., Matuszyńska I., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz M-34-43-D Opatów. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Bródka S., Markuszewska I., Matuszyńska I., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz M-34-44-B Annopol. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Bródka S., Markuszewska I., Matuszyńska I., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz M-34-44-A Ożarów. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Bródka S., Markuszewska I., Matuszyńska I., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz M-34-43-A Nowa Słupia. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Bródka S., Markuszewska I., Matuszyńska I., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz M-34-43-B Ostrowiec Świętokrzyski. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz M-33-11-C Kobylin. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz M-33-11-D Krotoszyn. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz N-34-134-A Koło. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz N-33-77-D Nowe Warpno. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz N-33-78-C Racimierz. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz N-33-90-A Police. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz N-33-141-A Nowy Tomyśl. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz N-33-141-B Grodzisk Wielkopolski. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz N-33-141-C Wolsztyn. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz N-33-141-D Rakoniewice. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz M-33-18-A Łęknica. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz N-33-126-C Słubice. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz M-33-6-C Zasieki. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz N-33-69-D Manowo. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz N-33-70-C Polanów. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz N-33-69-C Świeszyno. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2007: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz N-33-69-A Koszalin. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2007: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz N-33-66-C Międzywodzie. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., Markuszewska I., Rosik W., 2007: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1: 50.000 arkusz N-33-69-B Sianów. Główny Geodeta Kraju, Warszawa.