WYBIERZ JĘZYK:

dr Sylwia Bródka - publikacje

Monografie naukowe:

Autorstwo:
1. Macias A., BRÓDKA S. 2013: Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią. Wydawnictwo PWN, Warszawa: 579.
2. BRÓDKA S., Markuszewska I. 2008 - 45 lat geografii fizycznej kompleksowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 141.
3. BRÓDKA S. 2004: Zmiany przestrzeni rekreacyjnej wybranych miast województwa wielkopolskiego w latach 1975-1997, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań: 139.
Redakcja lub współredakcja:
1. BRÓDKA S., Zmyślony P.  (red.)  2012 - Turystyka w aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 266.
2. BRÓDKA S. (red.) 2010 - Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego. Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 330.
3. BRÓDKA S., Markuszewska I. (red.) 2009 - Problemy środowiska przyrodniczego terenów poprzemysłowych. Problemy ekologii krajobrazu, t. 24, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań: 205.
4. BRÓDKA S. (red.) 2008 - Problemy środowiska przyrodniczego miast. Problemy ekologii krajobrazu, t. 22, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań: 342.


Artykuły i rozdziały w monografiach:

1. BRÓDKA S., Uryasz K. 2013 - Krzyże kamienne w krajobrazie kulturowym Dolnego Śląska oraz ich znaczenie turystyczne.  Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, t. 19:73-87.
2. BRÓDKA S., Macias A., Stanek B. 2012 - Przestrzenne aspekty zmian krajobrazowych na terenach chronionych na przykładzie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 33:125-134.
3. BRÓDKA S., Kaczmarek L., Macias A. 2012 - Rekonstrukcja zmian użytkowania ziemi na Ostrowie Tumskim z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych metod kartograficznych. [W:] Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów, Konieczka-Śliwińska D., Herkt M., Pernak R. (red). Wyd. Centrum Turystyki Kulturowej Trakt, Poznań: 36-49.
4. BRÓDKA S. 2012 - Projekty ocen środowiska przyrodniczego dla potrzeb planowania przestrzennego oraz ich zastosowanie w nauczaniu akademickim. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 32:72-83.
5. BRÓDKA S., Zmyślony P.  2012 - Wprowadzenie. [W:] Turystyka w aglomeracji poznańskiej, Bródka S., Zmyślony P. (red). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 7-10.
6. BRÓDKA S. 2012 - Prawne i  instytucjonalne uwarunkowania rozwoju turystyki w miastach i strefach podmiejskich. [W:] Turystyka w aglomeracji poznańskiej, Bródka S., Zmyślony P. (red). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 13-23.
7. BRÓDKA S. 2012 - Walory przyrodnicze turystyki. [W:] Turystyka w aglomeracji poznańskiej, Bródka S., Zmyślony P. (red). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 24-44.
8. BRÓDKA S. 2012 - Struktura przestrzenna walorów turystycznych. [W:] Turystyka w aglomeracji poznańskiej, Bródka S., Zmyślony P. (red). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 52-66.
9. BRÓDKA S. 2012 - Konflikty i ograniczenia w wykorzystaniu walorów turystycznych. [W:] Turystyka w aglomeracji poznańskiej, Bródka S., Zmyślony P. (red). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 66-72.
10. BRÓDKA S., Zmyślony P.  2012 - Podsumowanie. [W:] Turystyka w aglomeracji poznańskiej, Bródka S., Zmyślony P. (red). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 238-241.
11. BRÓDKA S. 2012 - Walory przyrodnicze turystyki. [W:] Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej, Kaczmarek T. (red). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 168-171.
12. BRÓDKA S. 2012 - Przestrzeń turystyczno-wypoczynkowa oraz kierunki jej wykorzystania. [W:] Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej, Kaczmarek T. (red). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 186-189.
13. BRÓDKA S. 2012 - Poznańska szkoła geografii fizycznej stosowanej. [W:] Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu. Tom I -  Historia,  Marciniak M. (red). Wydawnictwo PTPN, Poznań: 161-166.
14. BRÓDKA S. 2012 - Daniela Sołowiej (1948-2000). [W:] Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu, Tom II -  Biografie,  Marciniak M. (red). Wydawnictwo PTPN, Poznań: 205-209.
15. BRÓDKA S. 2011 - Rola uwarunkowań przyrodniczych w planowaniu turystyki i rekreacji w aglomeracji Poznańskiej. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 31:61-73.
16. Bródka S., 2010 – Wprowadzenie. [W:] Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego. Bródka S. (red. nauk.). Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 11-14.
17. BRÓDKA S. 2010 – Główne kierunki badań fizycznogeograficznych oraz ich znaczenie w metodologii ocen środowiska przyrodniczego. [W:] Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, Bródka S. (red. nauk.). Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 15-26.
18. BRÓDKA S. 2010 – Etapy oceny środowiska przyrodniczego w ujęciu praktycznym. [W:] Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, Bródka S. (red. nauk.). Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 27-50.
19. BRÓDKA S. 2010 – Rola ocen środowiskowych w planowaniu przestrzennym i strategicznym w Polsce. [W:] Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, Bródka S. (red. nauk.). Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 88-108.
20. BRÓDKA S., Macias A. 2010 – Kryteria i metody waloryzacji zasobów przyrodniczych. [W:] Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego. Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 149-226.
21. BRÓDKA S., Kaczmarek L., Medyńska-Gulij B. 2010 – Projekty ocen środowiska przyrodniczego w technologii GIS. [W:] Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, Bródka S. (red. nauk.). Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 247-330.
22. BRÓDKA S., Markuszewska I., Łowicki D. 2010 – Przyrodnicza waloryzacja zmian użytkowania ziemi w aglomeracji poznańskiej. [W]: Obszary metropolitarne we współczesnym środowisku geograficznym, t.1:119-138.
23. BRÓDKA S., Markuszewska I., Łowicki D. 2010 – Powierzchnia ziem. [W]: Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej, Mizgajski A. (red.). Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, nr 2, Bogucki Wydawnictwo Naukowe:12-41.
24. BRÓDKA S., 2010 – Ekofizjograficzne aspekty oceny potencjału rekreacyjnego. Problemy ekologii krajobrazu, t. 27:67-86.
25. Mizgajski A., BRÓDKA S., Fagiewicz K., Kijowska J., Łowicki D.,  Markuszewska I., Poniży L. 2010 – Natural conditions as a premise for the development of the Poznań urbanised area. Problemy ekologii krajobrazu, t. 28: 91-100.
26. BRÓDKA S., Górny J., Szczepanowska E., Szczepanowska K. 2009: Porównanie stanu systemu informacji turystycznej w Międzyzdrojach w 1992 r. ze stanem w 2006 r. Studia Periegetica – Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Poznań: 155-172.
27. BRÓDKA S., Macias A. 2008 - Applications of digital environmental cartography in spatial planning on a regional level in Poland. [W:] A. Demirci i in.(ed.): Geographic Information Systems. Fatih University Publications, No 40/2, Istambul: 713-720.
28. BRÓDKA S., Markuszewska I. 2008 - Zmiany użytkowania terenu w strefie podmiejskiej Poznania. [W:] T. Kaczmarek, A. Mizgajski (red.): Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 159-176.
29. BRÓDKA S., Macias A. 2008 - Environmental studies and maps in spatial planning at the regional level in Poland. Quaestiones Geographicea 27A/1: 19-30.
30. BRÓDKA S., Macias A. 2007 - Etapy oceny środowiska przyrodniczego oraz ich znaczenie w procesie planistycznym, [W:] M.Kistowski, B. Korwel-Lejkowska (red.): Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, Problemy ekologii krajobrazu, t. 19:51-76.
31. BRÓDKA S. 2007 - Zakres informacji o środowisku przyrodniczym wykorzystywany na potrzeby oceny potencjału rekreacyjnego, [W:] B. Medyńska-Gulij i L. Kaczmarek (red.): Informacja geograficzna w kształtowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 113-130.
32. BRÓDKA S. 2006 - Jakość życia w aspekcie potrzeb turystyczno-rekreacyjnych, Gospodarka Turystyczna w XXI wieku. Globalne wyzwania i zagrożenia, Poznań, t. 3: 509-520,
33. BRÓDKA S. 2005 - Stan świadomości ekologicznej turystów, [W]: Rosik W.: Górski syndrom, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 143-155.
34. BRÓDKA S. 2005 - Turystyka i rekreacja jako elementy jakości życia w mieście, Problemy turystyki z. 3 i 4, Wydawnictwo Naukowe Instytut Turystyki PAN, Warszawa: 65-82.
35. BRÓDKA S., Macias A., Zajadacz A. 2005 - Działalność naukowo-dydaktyczna prof. UAM dr hab. Danieli Sołowiej (w piątą rocznicę śmierci), Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Poznań, t. 56: 15-36.
36. BRÓDKA S. 2004: Przestrzeń rekreacyjna. Charakterystyka oraz zakres badań, Problemy turystyki, z. 3 i 4, Wydawnictwo Naukowe Instytut Turystyki PAN, Warszawa: 53-74.
37. BRÓDKA S., Markuszewska I. 2004: Turystyka na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego, [W]: Kostrzewski A. (red.): Funkcjonowanie geoekosystemu Polski w warunkach zmiany klimatu i różnokierunkowej antropopresji, Materiały XV Sympozjum ZMŚP, Międzyzdroje:12-16.
38. BRÓDKA S. 2004: Przestrzeń rekreacyjna jako przedmiot badań geograficznych, Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Poznań, t. 55: 35-50.
39. BRÓDKA S. 2003: Atrakcyjność wybranych miast województwa Wielkopolskiego dla potrzeb turystyki i wypoczynku w opinii mieszkańców i turystów, [W]: Sowiński, Tauber, Mucha-Szajek (red.): Czas wolny, rekreacja, turystyka, hotelarstwo, żywienie, Wydawnictwo WSHiG, Poznań: 228-243.
40. BRÓDKA S. 2002: Zmiany przestrzeni rekreacyjnej Sierakowa w latach 1975-1997, [W]: German K. (red.): Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Problemy ekologii krajobrazu, t. 10: 142-148.
41. BRÓDKA S., Kozłowska M. 1999: Dynamika zagospodarowania turystycznego miast i gmin w latach 1991-1995 na przykładzie bazy noclegowej, [W]: Sołowiej D., Błoszyk J. (red.): Podstawy ekorozwoju „Zielonej Wstęgi Odra-Nysa”, Wydawnictwo Kontekst, Poznań: 158-167.
42. BRÓDKA S. 1999: Zagospodarowanie turystyczne wybranych tras komunikacyjnych, [W]: Sołowiej D., Błoszyk J. (red.): Podstawy ekorozwoju „Zielonej Wstęgi Odra-Nysa”, Wydawnictwo Kontekst, Poznań: 167-175.
43. BRÓDKA S. 1999: Dynamika zagospodarowania turystycznego Wielkopolski na przykładzie wybranych miast o funkcji turystycznej, Problemy ekologii krajobrazu, t. 9, Poznań: 143-149,.
44. BRÓDKA S., 1999: Walory turystyczno-wypoczynkowe Wielkopolski, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Poznań, t. 50: 27-44.
45. BRÓDKA S. 1997: Ewolucja systemu rekreacyjnego Gniezna, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Poznań, t. 48: 21-29.
46. BRÓDKA S. 1995: System rekreacyjny miasta Międzyzdroje w świetle opinii turystów i mieszkańców miasta, [W:] Kostrzewski A. (red.): Funkcjonowanie geoekosystemu Wolińskiego Parku Narodowego w warunkach zmiany granic i narastającej antropopresji, Wydawnictwo Wolińskiego Paru Narodowego, Klify, Wolin, t. 2: 97-112.


Inne publikacje:

1. Konsultant naukowy i współautor komentarza do 18 arkuszy mapy sozologicznej Polski w skali 1:50 000
– Kozacki l., BRÓDKA S., Macias A., Rosik W. 2005 - Komentarz do mapy sozologicznej Polski w skali 1: 50 000, arkusz M-33-11-A - Gostyń, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
– Kozacki l., BRÓDKA S., Macias A., Rosik W. 2005 - Komentarz do mapy sozologicznej Polski w skali 1: 50 000, arkusz N-33-143-C - Śrem, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
– Kozacki l., BRÓDKA S., Macias A., Rosik W. 2005 - Komentarz do mapy sozologicznej Polski w skali 1: 50 000, arkusz M-33-10-B - Krzywiń, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
– BRÓDKA S., Markuszewska I., Matuszyńska I., Rosik W. 2005 - Komentarz do mapy sozologicznej Polski w skali 1: 50 000, arkusz M-34-44-C - Sandomierz, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
– BRÓDKA S., Markuszewska I., Matuszyńska I., Rosik W. 2005 - Komentarz do mapy sozologicznej Polski w skali 1: 50 000, arkusz M-34-43-D - Opatów, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
– BRÓDKA S., Markuszewska I., Matuszyńska I., Rosik W. 2005 - Komentarz do mapy sozologicznej Polski w skali 1: 50 000, arkusz M-34-43-B – Ostrowiec Świętokrzyski, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
– BRÓDKA S., Markuszewska I., Matuszyńska I., Rosik W. 2005 - Komentarz do mapy sozologicznej Polski w skali 1: 50 000, arkusz M-34-44-A - Ożarów, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
– BRÓDKA S., Markuszewska I., Matuszyńska I., Rosik W. 2005: Komentarz do mapy sozologicznej Polski w skali 1: 50 000, arkusz M-34-44-B - Annopol, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
– BRÓDKA S., Markuszewska I., Matuszyńska I., Rosik W. 2005 - Komentarz do mapy sozologicznej Polski w skali 1: 50 000, arkusz M-34-43-A – Nowa Słupia, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
– Kozacki l., BRÓDKA S., Macias A., Rosik W. 2005 - Komentarz do mapy sozologicznej Polski w skali 1: 50 000, arkusz N-33-90-C – Szczecin Wschodni, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
– Kozacki l., BRÓDKA S., Macias A., Rosik W. 2005 - Komentarz do mapy sozologicznej Polski w skali 1: 50 000, arkusz N-33-90-B - Goleniów, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
– Kozacki l., BRÓDKA S., Macias A., Rosik W., 2005 - Komentarz do mapy sozologicznej Polski w skali 1: 50 000, arkusz  N-33-78-D - Golczewo, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
– Kozacki L., BRÓDKA S., Macias A., Rosik W. 2006. - Komentarz do mapy sozologicznej Polski w skali 1: 50 000, arkusz M-33-36-B - Kępno, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
– Kozacki L., BRÓDKA S., Macias A., Rosik W. 2006. - Komentarz do mapy sozologicznej Polski w skali 1: 50 000, arkusz M-34-13-D – Rychtal, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
– Kozacki L., BRÓDKA S., Macias A., Rosik W. 2006. - Komentarz do mapy sozologicznej Polski w skali 1: 50 000, arkusz M-34-63-D - Lututów, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
– Kozacki L., Macias A., BRÓDKA S., Rosik W. 2007 - Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz: N-33-77-B Międzyzdroje, GEPOL Sp. z o.o., druk: Geokart International Rzeszów.
– Kozacki L., Macias A., BRÓDKA S., Rosik W. 2007 - Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz: N-33-77-A Świnoujście, GEPOL Sp. z o.o., druk: Geokart International Rzeszów.
– Kozacki L., Macias A., BRÓDKA S., Rosik W. 2007 - Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz: N-33-78-A Wolin, GEPOL Sp. z o.o., druk: Geokart International Rzeszów.
2. BRÓDKA S. (autorstwo haseł), 2006: Geografia. Encyklopedia Szkolna Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Wydanie pierwsze, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa.