WYBIERZ JĘZYK:

prof. UAM dr hab. Andrzej Macias - publikacje

Monografie naukowe:

Autorstwo:

1. MACIAS A., 2001: Antropogeniczny przepływ materii i energii na przykładzie wybranych małych miast Wielkopolski, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej, t. 31, Poznań: 154.

2. MACIAS A., 2009: Metabolizm wybranych miast Wielkopolski w kontekście zrównoważonego rozwoju i zarządzania środowiskiem, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, Seria Geografia, nr 83: 398.
3.MACIAS A., Bródka S. 2014: Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią. Wyd. PWN, Warszawa: 320.

Redakcja lub współredakcja:
1. MACIAS A., Mizgajski A., (Ed.) 2010 – Implementation of Landscape Ecological Knowledge in Practice. Proceedings, Wyd. Naukowe UAM, Poznań: 242.


Artykuły i rozdziały w monografiach:

1. MACIAS A., Gadziński J., 2013 - Assessment of Road Transport Environmental Impact as Illustrated by a Metropolitan Area. Polish Journal of Environmental Studies, 22, 6: 1749-1758
2. MACIAS A., Miedzińska I., 2013 - Planowanie krajobrazowe jako sposób kreowania marki w turystyce. Współczesne Zarządzanie Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu, Contemporary Management Quarterly, 12(1), 31-40
3. MACIAS A., Szymczak M. 2012 – Zmiany powierzchni leśnych na terenie miasta i gminy Krotoszyn w latach 1793-2005. Sylwan, CKLVI, 9: 710-720
4. MACIAS A., Bródka S., Stanek B. 2012 – Przestrzenne aspekty zmian krajobrazowych na terenach chronionych na przykładzie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 33:125-134.
5. MACIAS. A., Kaczmarek L., Bródka S. 2012 - Rekonstrukcja zmian użytkowania ziemi na Ostrowie Tumskim z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych metod kartograficznych. [W:] Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów, Konieczka-Śliwińska D., Herkt M., Pernak R. (red). Wyd. Centrum Turystyki Kulturowej Trakt, Poznań: 1-375.
6. MACIAS A., 2010 - Znaczenie problematyki przyrodniczej w przepisach prawnych oraz procedurach dotyczących planowania przestrzennego i ochrony środowiska. [W:] Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, Bródka S. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 51-87.
7. Bródka S., MACIAS A. 2010 - Kryteria i metody waloryzacji zasobów przyrodniczych. [W:] Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, Bródka S. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 149-226.
8. Choiński A., MACIAS A. 2008 - Jeziora w parkach narodowych, rezerwatach przyrody i parkach krajobrazowych Polski północnej i środkowej. [W:] Wody na obszarach chronionych, J. Partyka, J. Pociask-Karteczka (red.), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Ojcowski Park Narodowy, Komisja Hydrologiczna PTG, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków-Ojców: 15-25.
9. Bródka S., MACIAS A. 2008 - Applications of digital environmental cartography in spatial planning on a regional level in Poland. [W:] Geographic Information Systems , A. Demirci, M. Karakuyu, M. Mcadams, S. Incekara A. Karaburun (ed.), Fatih University, Istanbul, t. 2: 713-720.
10. MACIAS A. 2007 - Ewolucja treści mapy tematycznej mapy sozologicznej w skali 1:50.000 i jej weryfikacja. [W:] Informacja geograficzna w kształtowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego, Medyńska-Gulij B. i Kaczmarek L. (red), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 65-88.
11. MACIAS A. 2004 - Koncepcja mapy podatności na degradację, [w:] „Kartografia tematyczna w kształtowaniu środowiska geograficznego. Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych,  Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, t. 25: 178-187.
12. Choiński A., MACIAS A., 2002: Polska, [w:] „Jeziora obszarów chronionych południowo-wschodnich Pojezierzy Bałtyckich”, Poznań: 225-362.
13. MACIAS A. 2002 - Man-induced matter and enegry flows based on the example of selected small towns of Greater Poland. [W:] Landscape ecological methods for strongly transformed areas, A. Richling, M. Osowiec (red.), Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw: 35-46.
14. MACIAS A. 2000 - Potencjał środowiska przyrodniczego. Zasoby naturalne – gleby. [W:] Zielona Wstęga Odra – Nysa, Koncepcja rozwoju polsko-niemieckiej strefy przygranicznej uwzględniająca wymogi ochrony przyrody, I. Chojnacki i P. Torkler, Wyd. WWF-Deutschland, Potsdam: 63-66.
15. MACIAS A., Tillmann T. 2000 - Opis przyrodniczo-krajobrazowy. Klimat. [W:] Zielona Wstęga Odra – Nysa, Koncepcja rozwoju polsko-niemieckiej strefy przygranicznej uwzględniająca wymogi ochrony przyrody, I. Chojnacki i P. Torkler, Wyd. WWF-Deutschland, Potsdam: 25.
16. MACIAS A., Baunach M. 2000: Opis przyrodniczo-krajobrazowy. Wody gruntowe i powierzchniowe. [W:] Zielona Wstęga Odra – Nysa, Koncepcja rozwoju polsko-niemieckiej strefy przygranicznej uwzględniająca wymogi ochrony przyrody, I. Chojnacki i P. Torkler, Wyd. WWF-Deutschland, Potsdam: 23-24.
17. MACIAS A., Tillmann T., Baunach M. 2000 - Opis przyrodniczo-krajobrazowy. Gleby. [W:] Zielona Wstęga Odra – Nysa, Koncepcja rozwoju polsko-niemieckiej strefy przygranicznej uwzględniająca wymogi ochrony przyrody, I. Chojnacki i P. Torkler, Wyd. WWF-Deutschland, Potsdam: 22-23.
18. MACIAS A., Karlowski U. 2000 - Opis przyrodniczo-krajobrazowy. Geologia, Geomorfologia. [W:] Zielona Wstęga Odra – Nysa, Koncepcja rozwoju polsko-niemieckiej strefy przygranicznej uwzględniająca wymogi ochrony przyrody, I. Chojnacki i P. Torkler, Wyd. WWF-Deutschland, Potsdam: 21-22.
19. MACIAS A., Tillmann T., Karlowski U. 2000 - Opis przyrodniczo-krajobrazowy. Regiony fizycznogeograficzne. [W:] Zielona Wstęga Odra – Nysa, Koncepcja rozwoju polsko-niemieckiej strefy przygranicznej uwzględniająca wymogi ochrony przyrody, I. Chojnacki i P. Torkler, Wyd. WWF-Deutschland, Potsdam: 17-21.
20. MACIAS A., Baunach M., 2000 - Leistungsfähigkeit von Natur und Landschaft. Böden. [W:] Gruenes Band Oder – Neisse; Naturschutzfachliches Entwicklungkonzept fuer die deutsch-polnische Grenzregion I. Chojnacki i P. Torkler (red.), Wyd. WWF-Deutschland, Potsdam: 64-66.
21. MACIAS A., Tillmann T., Jermaczek A., Pawlaczyk P. 2000 - Landschaftsökologische Grundlagen. Flora und Fauna. [W:] Gruenes Band Oder – Neisse; Naturschutzfachliches Entwicklungkonzept fuer die deutsch-polnische Grenzregion I. Chojnacki i P. Torkler (red.), Wyd. WWF-Deutschland, Potsdam: 27-33.
22. MACIAS A., Tillmann T.  2000 - Landschaftsökologische Grundlagen. Klima. [W:] Gruenes Band Oder – Neisse; Naturschutzfachliches Entwicklungkonzept fuer die deutsch-polnische Grenzregion I. Chojnacki i P. Torkler (red.), Wyd. WWF-Deutschland, Potsdam: 26.
23. MACIAS A., Tillmann T., Baunach M. 2000 - Landschaftsökologische Grundlagen. Boden. [W:] Gruenes Band Oder – Neisse; Naturschutzfachliches Entwicklungkonzept fuer die deutsch-polnische Grenzregion I. Chojnacki i P. Torkler (red.), Wyd. WWF-Deutschland, Potsdam: 23-24.
24. MACIAS A., Karlowski U. 2000 - Landschaftsökologische Grundlagen. Geologie, Geomorphologie. [W:] Gruenes Band Oder – Neisse; Naturschutzfachliches Entwicklungkonzept fuer die deutsch-polnische Grenzregion I. Chojnacki i P. Torkler (red.), Wyd. WWF-Deutschland, Potsdam: 23.
25. MACIAS A., Tillmann T., Karlowski U. 2000 - Landschaftsökologische Grundlagen. Naturraeumlihe Gliederung. [W:] Gruenes Band Oder – Neisse; Naturschutzfachliches Entwicklungkonzept fuer die deutsch-polnische Grenzregion I. Chojnacki i P. Torkler (red.), Wyd. WWF-Deutschland, Potsdam: 19-23.
26. MACIAS A., Sołowiej D. 1999: Zielona Wstęga Odra – Nysa. System konfliktów funkcji i wykorzystania przestrzeni. Mapa w skali 1:300.000. [W:] Suplement do książki pod red. D. Sołowiej i J. Błoszyk, „Zasady ekorozwoju Zielonej Wstęgi Odra – Nysa, strona polska projektu”, Wyd. Kontekst, Poznań.
27. MACIAS A. 1999 - Zielona Wstęga Odra – Nysa. Degradacja środowiska przyrodniczego. Mapa w skali 1:350.000. [W:] Suplement do książki pod red. D. Sołowiej i J. Błoszyk, „Zasady ekorozwoju Zielonej Wstęgi Odra – Nysa, strona polska projektu”, Wyd. Kontekst, Poznań
28. MACIAS A., Sołowiej D., 1999: Ocena stopnia degradacji, [w:] D. Sołowiej i J. Błoszyk (red.), „Zasady ekorozwoju Zielonej Wstęgi Odra – Nysa, strona polska projektu”, Wyd. Kontekst, Poznań: 214-222.
29. MACIAS A. 1999 - Stan degradacji sfer środowiska przyrodniczego. [W:] Zasady ekorozwoju Zielonej Wstęgi Odra – Nysa, strona polska projektu,  D. Sołowiej i J. Błoszyk (red.), Wyd. Kontekst, Poznań: 183-213.
30. MACIAS A., Sołowiej D. 1999 - Podatność środowiska przyrodniczego na degradację. [W:] Zasady ekorozwoju Zielonej Wstęgi Odra – Nysa, strona polska projektu,  D. Sołowiej i J. Błoszyk (red.), Wyd. Kontekst, Poznań: 176-182.
31. MACIAS A. 1999 - Rzeźba terenu i geomorfologia, [W:] Zasady ekorozwoju Zielonej Wstęgi Odra – Nysa, strona polska projektu,  D. Sołowiej i J. Błoszyk (red.), Wyd. Kontekst, Poznań: 26-29.
32. MACIAS A. 1998 - Środowisko przyrodnicze jako czynnik i ograniczenie rozwoju społeczno - ekonomicznego województwa gorzowskiego. Podsystem przyrodniczy województwa gorzowskiego. [W:] Uwarunkowania i kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego województwa gorzowskiego, cześć 2 - Studia rozwoju i zagospodarowania przestrzennego,  J. Parysek i B. Gruchman (red.), Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań: 49 – 215.
33. MACIAS A. 1997 - Mapy antropogenicznej subwencji energii oraz akumulacji skutków wykorzystania energii jako wskaźniki stanu środowiska przyrodniczego na przykładzie miasta Odolanów. [W:] Kartografia w ochronie środowiska przyrodniczego i zagospodarowaniu przestrzennym, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 199 – 210.
34. MACIAS A. 1996 -  Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju lokalnego. [W:] Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna,  J. Parysek (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 67 – 97.
35. MACIAS A., Roszak D. 1995 - Kształtowanie i ochrona środowiska miasta i gminy Krotoszyn. [W:] Krotoszyn, D. Kosiński (red.), t. 1, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań – Krotoszyn: 211 – 249.
36. MACIAS A. 1995 - Gleby miasta i gminy. [W:] Krotoszyn, D. Kosiński (red.), t. 1, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań – Krotoszyn: 67 – 79.
37. MACIAS A. 1995 - Klimat miasta i gminy. [W:] Krotoszyn, D. Kosiński (red.), t. 1, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań – Krotoszyn:  31 – 35.
38. MACIAS A. 1995 - Ukształtowanie powierzchni. [W:] Krotoszyn, D. Kosiński (red.), t. 1, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań – Krotoszyn: 19 – 26.
39. MACIAS A. 1995 - Bilans energii i materii antropogenicznej w kontekście ochrony środowiska na przykładzie miasta Zduny k/Krotoszyna. [W:] Człowiek a środowisko, 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, Wyd. Courier.exe, Toruń: 202 – 207.
40. Mizgajski A., MACIAS A. 1994 - A settlement as a node in the energy flow. A historical approach. [W:] Landscape research and its applications in environmental managment, Wyd. IALE, Warsaw: 85 – 89.
41. MACIAS A., Grobelny K. 1994 - Rozwój przestrzenny Zdun od założenia miasta do chwili obecne. [W:] Dzieje Zdun. Środowisko przyrodnicze. Historia,  Kordy J., Macias A., Grobelny K., Kryg K. (red.), Zduny: 41 – 61.
42. MACIAS A. 1994 - Charakterystyka środowiska przyrodniczego miasta i gminy Zduny. [W:] Dzieje Zdun. Środowisko przyrodnicze. Historia,  Kordy J., Macias A., Grobelny K., Kryg K. (red.), Zduny: 3 – 40.
43. Kołodziej-Nowakowska M., MACIAS A. 1993: Przekształcenia środowiska przyrodniczego gminy Wolin. [W:] 70 lat Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. St. Pawłowskiego, SKNG im. St. Pawłowskiego UAM w Poznaniu, Poznań: 64 – 65.
44. Kołodziej-Nowakowska M., MACIAS A. 1992 - Problemy sozologiczne gminy Wolin. [W:] Środowisko przyrodnicze i przestrzenna struktura społeczno - ekonomiczna miasta i gminy Wolin. Monografia geograficzna, SKNG im. St. Pawłowskiego UAM w Poznaniu, Poznań: 73 – 81.
45. Kaźmierski D., MACIAS A., Wiatr B. 1989 - Jednostki osadnicze gminy Międzyzdroje jako geosystemy i ich rola w środowisku przyrodniczym. [W:] Środowisko przyrodnicze i przestrzenna struktura społeczno - ekonomiczna miasta i gminy Międzyzdroje. Monografia geograficzna, SKNG im. St. Pawłowskiego UAM w Poznaniu, Poznań: 73 – 81.


Inne publikacje:

1. Konsultant naukowy i współautor komentarza do 111 arkuszy mapy sozologicznej Polski w skali 1:50 000
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2007: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz:  N-33-57-D Darłowo, GEPOL Sp. z o.o., druk: Geokart International Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2007: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz:  N-33-58-A Jarosławiec, GEPOL Sp. z o.o., druk: Geokart International Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2007: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz: N-33-69-A Koszalin, GEPOL Sp. z o.o., druk: Geokart International Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2007: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz: N-33-66-C Międzywodzie, GEPOL Sp. z o.o., druk: Geokart International Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Bródka S., Rosik W., 2007: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz: N-33-77-B Międzyzdroje, GEPOL Sp. z o.o., druk: Geokart International Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2007: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz: N-33-69-B Sianów, GEPOL Sp. z o.o., druk: Geokart International Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2007: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz:  N-33-58-C Sławno, GEPOL Sp. z o.o., druk: Geokart International Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Bródka S., Rosik W., 2007: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz: N-33-77-A Świnoujście, GEPOL Sp. z o.o., druk: Geokart International Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Bródka S., Rosik W., 2007: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz: N-33-78-A Wolin, GEPOL Sp. z o.o., druk: Geokart International Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33-141-B Grodzisk Wlkp., Główny Geodeta Kraju, Warszawa
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33-141-A Nowy Tomyśl, Główny Geodeta Kraju, Warszawa
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33-141-D Rakoniewice, Główny Geodeta Kraju, Warszawa
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33-141-C Wolsztyn, Główny Geodeta Kraju, Warszawa
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz N-33-119-D Janowiec Wlkp., Główny Geodeta Kraju, Warszawa
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz N-33-119-B Kcynia, Główny Geodeta Kraju, Warszawa
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz N-33-119-B Margonin, Główny Geodeta Kraju, Warszawa
- Kozacki L., MACIAS A., Medyńska-Gulij B., Rosik W., 2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz N-33-120-C Rogowo, Główny Geodeta Kraju, Warszawa
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz  N-33-119-C Wągrowiec, Główny Geodeta Kraju, Warszawa
- Kozacki L., MACIAS A., Medyńska-Gulij B., Rosik W., 2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz N-33-120-A Żnin, Główny Geodeta Kraju, Warszawa
- Kozacki L., MACIAS A., Bródka S., Rosik W., 2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33-36-B Kępno, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Bródka S., Rosik W., 2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33-13-D Lututów, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Bródka S., Rosik W., 2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33-63-D Rychtal, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz N-33-82-A Bobolice, Główny Geodeta Kraju, Warszawa
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33-69-D Manowo, Główny Geodeta Kraju, Warszawa
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33-67-C Polanów, Główny Geodeta Kraju, Warszawa
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33-69-C Świeszyno, Główny Geodeta Kraju, Warszawa
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz  N-33-81-B Tychowo, Główny Geodeta Kraju, Warszawa
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33-18-A Łęknica, Główny Geodeta Kraju, Warszawa
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz N-33-18-D Przewóz, Główny Geodeta Kraju, Warszawa
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33-126-C Słubice, Główny Geodeta Kraju, Warszawa
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz  N-33-19-B Żagań, Główny Geodeta Kraju, Warszawa
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2006: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33-6-C Zasieki, Główny Geodeta Kraju, Warszawa
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33-113-A Cedynia, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, POLKART, POLKOM, INTERTIM, WZKart,  Warszawa
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33-113-D Mieszkowice, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, POLKART, POLKOM, INTERTIM,  WZKart, Warszawa
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33-89-B Tanowo, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, POLKART, POLKOM, INTERTIM, WZKart,  Warszawa
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33-94-D Jastrowie, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, GEOMAT Poznań, Geokart-International,  Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33-106-B Krajenka, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, GEOMAT Poznań, Geokart-International,  Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33-94-B Okonek, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, GEOMAT Poznań, Geokart-International,  Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33-94-C Sypniewo, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, GEOMAT Poznań, Geokart-International,  Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33-107-A Wysoka, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, GEOMAT Poznań, Geokart-International,  Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33-81-D Barwice, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, GEPOL Poznań, Geokart-International,  Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33-82-C Szczecinek, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, GEPOL Poznań, Geokart-International,  Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz M-33-11-D Krotoszyn, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Gepol, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz M-33-11-C Kobylin, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Gepol, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz  M-34-25-A Wieruszów, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Gepol, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., Bródka S.,  MACIAS A., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz M-33-11-A Gostyń, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Gepol, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., Bródka S.,  MACIAS A., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz M-33-10-B Krzywiń, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Gepol, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., Bródka S.,  MACIAS A., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33-143-C Śrem, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Gepol, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz N-34-134-A Koło, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geomat, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz  M-34-1-B Malanów, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geomat, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz  M-34-2-A Dobra, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geomat, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Medyńska-Gulij B., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz N-34-122-C Sompolno, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geomat, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Medyńska-Gulij B., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz N-34-134-B Kłodawa, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geomat, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Medyńska-Gulij B., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz N-34-134-C Turek, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geomat, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., Bródka S., MACIAS A., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33- 90-C Szczecin Wschód, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, OPGK Koszalin Sp. z o.o., Geokart-International,  Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33-77-D Nowe Warpno, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Intertim Suwałki, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33-78-C Racimierz, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Intertim Suwałki, Geokart-International,  Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33-90-A Police, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Intertim Suwałki, Geokart-International,  Rzeszów
- Kozacki L., Bródka S., MACIAS A., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33- 78-D Golczewo, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Intertim Suwałki, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., Bródka S., MACIAS A., Rosik W., 2005: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33-90-B Goleniów, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Intertim Suwałki, Geokart-International,  Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2004: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz  N-33-143-A Kórnik, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geomat, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2004: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz M-33-12-C Raszków, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Gepol, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2004: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz M-33-24-B Ostrów Wlkp., Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Gepol, Geokart-International,  Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2004: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz  M-33-131-C Swarzędz, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Gepol, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2004: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz  M-33-131-D Pobiedziska, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geomat, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2004: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz  M-33-142-B Mosina, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geomat, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2004: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-34-121-C Kleczew, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Gepol, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2004: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-34-121-D Ślesin, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Gepol, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2004: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-34-133-A Golina, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Gepol, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2004: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,arkusz N-34-133-B Konin, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Gepol, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2004: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-34-133-D Tuliszków, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Gepol, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2004: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz M-33-12-D Nowe Skalmierzyce, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Gepol, Geokart-International,  Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2004: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz  M-33-142-A Stęszew, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geomat, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2004: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz M-33-143-B Środa Wlkp., Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Gepol, Geokart-International,  Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2004: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33-91-C Stargard Szczeciński Północ, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, OPGK Koszalin Sp. z  o.o., Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2004: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33-92-C Ińsko, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, OPGK Koszalin Sp. z o.o., Geokart- International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2004: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33-91-D Chociwel, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, OPGK Koszalin Sp. z o.o., Geokart- International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2004: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33-142-D Czempiń, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Gepol, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2002: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz:  N-33-103-C Przelewice, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2002: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz: N-33-102 C Pyrzyce, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2002: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz: N-33-103-A D Stargard Szczeciński, GUGIK, Warszawa, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2002: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz: M-33-7-A Bobrowice, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2002: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz M-33-7-D Brzeźnica, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2002: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz N-33-139-D Czerwieńsk, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2002: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz M-33-7-C Jasień, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2002: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz M-33-6-D Lubsko, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2002: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz N-33-139-C Krosno Odrzańskie, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geokart-International,  Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2002: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz  M-33-9-A Sława, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2002: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz N-33-138-D Maszewo, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2002: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz M-33-6-B Stargard Gubiński, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2002: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz M-33-18-B Trzebiel, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2002: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz M-33-9-B Włoszakowice, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2002: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz M-33-19-A Żary, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2002: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz M-33-7-B Zielona Góra–Zachód, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geokart-International,  Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2002: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz N-33-115-A Barlinek, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2002: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz N-33-115-B Bobrówko, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2002: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz N-33-94-A Borne Sulimowo, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., Macias A., Matuszyńska I., Rosik W., 2002: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz N-33-103-B Choszczno, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2002: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz N-33-114-C Dębno, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2002: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz  N-33-93-B Łubowo, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2002: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz N-33-93-C Mirosławiec, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2002: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz  N-33-114-B Myślibórz, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2002: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz N-33-103-D Pełczyce, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2002: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz N-33-126-D Rzepin, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2002: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz N-33-126-B Słońsk, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2002: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz N-33-93-D Świerczyna, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2002: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz  N-33-114-A Trzcińsko Zdrój, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2002: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz N-33-114-D Witnica, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Matuszyńska I., Rosik W., 2002: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000,  arkusz N-33-93-A Złocieniec, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2002: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33-104-C Bierzwnik, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geokart-International, Rzeszów
- Kozacki L., MACIAS A., Markuszewska I., Rosik W., 2002: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50.000, arkusz N-33-104-A Recz, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, Geokart-International, Rzeszów
2. MACIAS A., 1999: „Zielona Wstęga Odra – Nysa”, Degradacja środowiska przyrodniczego, Mapa w skali 1:350.000, [w:] Suplement do książki pod red. D. Sołowiej i J. Błoszyk, „Zasady ekorozwoju Zielonej Wstęgi Odra – Nysa, strona polska projektu”, Wyd. Kontekst, Poznań
3. MACIAS A., Sołowiej D., 1999: „Zielona Wstęga Odra – Nysa”, System konfliktów funkcji i wykorzystania przestrzeni, Mapa w skali 1:300.000, [w:] Suplement do książki pod red. D. Sołowiej i J. Błoszyk, „Zasady ekorozwoju Zielonej Wstęgi Odra – Nysa, strona polska projektu”, Wyd. Kontekst, Poznań